Nowy koszyk 0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów pomiędzy sprzedawcą a Klientami, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez klientów ze sklepu internetowego Deget.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.b2b.deget.pl

2.  Regulamin jest zgodny z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu internetowego Deget.pl.

3.  Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.deget.pl kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
4.  Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego Deget.pl  jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

II.    WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem oferty są produkty wystawione w chwili składania zamówień na stronie www.b2b.deget.pl. Sklep internetowy Deget.pl umożliwia Klientom:
a) składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,
b) uzyskanie informacji o towarach dostępnych w sklepie internetowym.

2.    Wszystkie produkty oferowane w sklepie Deget.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.    Zamówienie można składać poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

4.    Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jej realizacji i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę wraz z nadaniem numeru zamówieniu.

5.    Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr telefonu.

6.    Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wiadomość e-mail do sprzedawcy na adres: kontakt@deget.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu +48 605 613 548

III.    PŁATNOŚCI

1.    Ceny podane na stronach są cenami brutto, podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Do ceny zakupionego towaru należy doliczyć koszty wysyłki. Podane na stronie sklepu koszty dotyczą przesyłki krajowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

2.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione produkty:
- gotówką w przypadku odbioru towaru ze sklepu Deget.pl w punkcie odbioru.
- za pobraniem (gotówką), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.
- przedpłata (przelew) na rachunek bankowy Sprzedawcy

IV.    DOSTAWA

1.    Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Sprzedawca zapewnia możliwość osobistego odbioru zakupionych produktów w dni robocze w godzinach 8.30 – 16:30 w punkcie odbioru, który znajduje się pod adresem: al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik.

3.    Orientacyjny czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności w magazynie sprzedawcy wybranego przez Klienta produktu. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4.    Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego lub następnego dnia po otrzymaniu zamówienia, a w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej po otrzymaniu płatności dokonanej przelewem

5.    Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na formularzu zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail.

6.    Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.

7.    Koszt dostawy towaru pokrywa Klient. Aktualny cennik przesyłek znajduje się na stronie internetowej sklepu. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach przesyłki zamówionego towaru.

8.    Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

V.    REKLAMACJE

1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

2.    Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do gwaranta. Adres gwaranta, sposób dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych oraz tryb postępowania gwarancyjnego opisany jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu.

3.    W przypadku reklamacji prosimy o kontakt mailowy na reklamacje@deget.pl lub telefoniczny 41 667 012 067 (od poniedziałku do piątku 8:30 - 16:30) w celu ustalenia sposobu zwrotu przesyłki. Sprzęt na gwarancji prosimy wysyłać w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT oraz kartą gwarancyjną. Towar należy wysłać na adres DEGET. al.Zwycięstwa 16,  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie. Prosimy jednocześnie o dołączenie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

5.    Wysyłany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do sklepu Deget.pl. Koszt wysyłki do sklepu pokrywa kupujący.

6.    Przesyłek za pobraniem nie odbieramy.

7.    Rozpatrzenie zasadności zgłoszonej usterki następuje po otrzymaniu przez Deget.pl produktu wraz z jego wyposażeniem, opisem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

8.    Naprawa zasadnych usterek zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu.

9.    Sprzęt po usunięciu usterki zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta.

VI.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu stosowne oświadczenie pisemne na adres e-mail.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3.     Bezpośrednie  koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi Klient.
Prosimy o nie wysyłanie przesyłek za pobraniem (nasza firma nie odbiera przesyłek pobraniowych).

4.    W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

VII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.

2.    Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.

3.    Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – newsletter, e-mailing).

4.    Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

5.    Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Klient wyraził na to zgodę.

6.    Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
•    Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),
•    Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.b2b.deget.pl

2.     Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, przy aprobacie Sprzedawcy, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory pomiędzy Sprzedającym i Klientem związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę mogą być również rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3.    Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@deget.pl

4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

5.    Zmiana regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej sklepu a także przez zamieszczenie 14 dni wcześniej informacji na samej stronie internetowej.